Horisont Energi leder veien mot en karbonnøytral fremtid

Horisont Energi har fått tildeling av andel karbonlagringslisens for Polaris-reservoaret i Barentshavet.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
April 29, 2022
Hydrogen
CCUS

5. april fikk det norske energiselskapet Horisont Energi har fått tildeling av andel karbonlagringslisens for Polaris-reservoaret i Barentshavet. Med Barents Blue har selskapet fått ett av de to første norske prosjektene med status som IPCEI Hydrogen prosjekt.

Polaris-prosjektet er et partnerskap mellom Horisont Energi, Equinor og Vår Energi. Barents Blue skal bli det første storskala industrielle lavutslipps-ammoniakkproduksjonsanlegget i Europa, der blå ammoniakk skal produseres fra naturgass med CO₂-håndtering.

Polaris-reservoaret skal brukes til permanent lagring av CO₂ fra Barents Blue på Markoppneset nær Hammerfest i Finnmark. Øvrig lagringskapasitet vil bli tilbudt tredjeparter i Norge og Europa.

– Denne tildelingen er en viktig milepæl for utviklingen av karbonlagring som en viktig grønn industri i Norge, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør og gründer i Horisont Energi.

– I tillegg er det en milepæl for planen vår om å realisere Barents Blue-prosjektet, da dette anlegget vil fange CO₂ for permanent lagring under havbunnen. Utviklingen av Barents Blue, inkludert Polaris, er et av de mest ambisiøse og betydningsfulle miljøprosjektene i Norge.

Barents Blue med status som IPCEI Hydrogen-prosjekt

Produksjonsanlegget får status som IPCEI Hydrogen prosjekt. Barents Blue vil dermed kunne bli et flaggskip-prosjekt som har stor betydning for Norge og Europa. Prosjektet vil demonstrere nye teknologier tilpasset storskala lavutslipps-ammoniakkproduksjon, samt gi kunnskap om sikkerhet og drift av et slikt anlegg.

Horisont Energi har mottatt 482 millioner kroner fra Enova til ny teknologi for ammoniakkproduksjon med karbonfangst i Finnmark. Enovas støtte til “Barents Blue Ammonia Plant” må godkjennes av ESA.

Netto null – 2050

– Etter 2050 skal vi være netto negative, altså fjerne mer CO2 fra atmosfæren enn vi slipper ut. Negative utslipp er den eneste løsningen som kan håndtere det enorme overskuddet av CO2, sier Haukelidsæter Eidesen som peker på at estimatene sier at vi må ha mellom åtte og ti milliarder tonn negative CO2-utslipp årlig på verdensbasis i 2050 dersom vi skal nå klimamålene.

Med andre ord: Vi vil få et enormt behov for lagring av CO2. Horisont Energi har et eget undergrunns-team som saumfarer norsk sokkel etter aktuelle, vannfylte sandsteinsreservoar.

Bedre kapasitet og sikkerhet i vannbaserte lagre

Norwegian Energy Solutions som jobber på tvers av både olje, gass og fornybar energi med målsetningen om å øke innovasjonstakten i det grønne skiftet, er spent på å høre gründerens synspunkter på om de tomme brønnene i Nordsjøen egner seg til karbonlagring.

Haukelidsæter Eidesen mener at vi først må bruke de vannfylte reservoarene til lagring av CO2, og kun bruke de tomme olje- og gassreservoarene hvis vi må. Grunnen er at risikoen med å lagre i den type reservoar er høyere enn å lagre i vannbærende strukturer.

– Bruker vi reservoarer der det har vært gass i til å lagre CO2, er det metangass som kommer ut i tilfelle lekkasje fra de gamle, forseglede brønnene. Og metangass har inntil 27 ganger drivhuseffekten til CO2, sier gründeren.

Store muligheter for karbonlagring på norsk sokkel

Norge har ca. 50 millioner tonn utslipp av CO2 årlig, og skal mer enn halvere disse utslippene til under 25 millioner tonn årlig innen 2030.

14 millioner tonn av disse utslippene er knyttet til offshore, sier Haukelidsæter Eidesen og presiserer at tilgangen på lagring av CO2 ikke gir olje og gassindustrien en langsiktig «license to continue to operate»:

– Karbonlagring er en begrenset ressurs som må brukes for å nå klimamålene blant annet gjennom lagring av grønn CO2 eller negative utslipp frem til og etter 2050.

Horisont Energi har planer om å hjelpe Norge med en del av de resterende 11 millionene tonn utslipp på land som kommer fra transport, kjemisk produksjon, landbruk og næringsmidler.

Videre har og et nært samarbeid med det tyske energiselskapet E.ON hvor vi ser på muligheter for å utvikle en «end-to-end» verdikjede for CCS i Europa.

– Vi planlegger å kunne lagre opptil 6 millioner tonn CO2 årlig innen 2030 i Polaris lageret. Hvor stor kapasiteten på lageret faktisk er, får vi først vite nå som de har fått lisensen, men vi må vente til 2026 før vi kan gjøre den første injiseringen av CO2 og få ut skikkelig data.

– Vi må lagre opptil 1000 milliarder tonn CO2 i dette århundret for å nå klimamålene, avslutter Haukelidsæter Eidesen som tror lagring av CO2 blir en av hovedsatsningen til Horisont Energi i 2050.

Om Horisont Energi

Horisont Energi er et norsk energiselskap som tilbyr ren energi og karbonlagringstjenester. Selskapet skal omdanne gass, vann og fornybar energi til kostnadsledende ren ammoniakk og hydrogen, og tilby CO2-transport- og lagringstjenester ved hjelp av proprietær teknologi, som legger til rette for en lavkarbonøkonomi.

Selskapet ble grunnlagt i 2019 og har hovedkontor i Sandnes.


Info for companies

See full document